4 en 5 juni 2025

Artikel 1 – Definities

a. Aanmelding: inschrijving van een deelnemer voor een FiS congres, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen De FiS en een deelnemer;

b. Congres: een door de FiS georganiseerd congres;

c. Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aanmeldt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen en eventuele andere bij- en nascholingsactiviteiten die door de FiS worden georganiseerd;

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de FiS;

c. Deze algemene voorwaarden worden vooraf via de website aan de deelnemer beschikbaar gesteld;

d. Door aanmelding voor een congres aanvaardt de deelnemer de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanmelding

a. De aanmelding voor een congres vindt plaats door middel van een door – of namens de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat digitaal of per post door – of namens de deelnemer is verzonden en is ontvangen door de FiS;

b. De FiS bevestigt de aanmelding per e-mail binnen uiterlijk 5 werkdagen. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor congresdeelname tot stand;

c. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in daartoe opgezette administratie en worden gebruikt voor de aankondiging van volgende FiS congressen;

d. De FiS kan eisen stellen met betrekking tot, maximum aantal deelnemers of tijdelijke voorrang deelname voor FiS leden.

Artikel 4: Voorbehoud wijzigingen

a. Alle mededelingen in een aankondiging van een congres, bijvoorbeeld met betrekking tot inhoud, locatie en tijdstip, komt de FiS zoveel mogelijk na.

b. Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding bestaat, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de spreker(s), is de FiS gerechtigd om van een aankondiging af te wijken. In dit geval zal de FiS zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van een congres.

c. De FiS behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor het congres te wijzigen, of het congres niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW. In die gevallen kunt u geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5 – Betaling

a. Deelnemers aan het congres ontvangen een digitale factuur op het opgegeven factuuradres, zo mogelijk ruim voor aanvang van het congres.

b. Over de prijs van het congres wordt BTW geheven.

d. Voor alle inschrijvingen geldt: geen toegang tot congres bij openstaande betaling.

e. In geval de FiS kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van de deelnemer.

Artikel 6 – Annulering

a. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren.

b. Annulering vindt plaats per e-mail of per post

c. Annuleren is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving, daarna geldt: –

Bij annulering voor 01/05/2022: vindt restitutie plaats: 40% van de congreskosten; –

Bij annulering voor 14/05/2022: vindt restitutie plaats: 20% van de congreskosten;

Bij annulering na 14/05/2022: vindt géén restitutie plaats.

d. Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de FiS is meegedeeld.

e. Bij niet op komen dagen op de dag van het congres, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.

f. In geval van annulering, worden de kosten voor deelname, indien deze al zijn voldaan, binnen uiterlijk 4 weken terugbetaald.

Artikel 7 – Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

a. Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de FiS verzorgd congres wordt/blijft eigendom van de FiS en/of de gastsprekers.

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens

Bij de aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. De FiS zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en niet ter beschikking stellen aan derden voor reclamedoeleinden of commerciële activiteiten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

a. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan een FiS congres.

b. Voor zover de FiS aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid/schadevergoeding door de FiS maximaal beperkt tot de prijs van het gevolgde congres, waarmee de schade verband heeft.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de overeenkomst met de FiS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met een FiS congres, waar na tussenkomst van het bestuur geen oplossing voor wordt gevonden, worden berecht door de absoluut bevoegde rechter te Leeuwarden.