4 en 5 juni 2025

Toegevoegd aan het programma:

Bekijk de nieuwste onderwerpen en sprekers hier.

Bekijk programma
swipe!

Ninette van der Velden

Algemeen directeur Cogix

De volgende stap in volwassenheid middels professionalisering van de P&C cyclus

Hoe ver is jouw organisatie op het gebied van Planning en Control? Om dit te beoordelen is de cultuur binnen je organisatie, het gebruik van prestatie indicatoren, de wijze van begroten en prognosticeren maar ook het risicomanagement en de informatievoorziening van cruciaal belang. Als je wilt groeien in volwassenheid dan moet de stap van verandering daar goed bij aansluiten. Hoe groter de […]

Jan Willem van der Steen en Eric Mansveld

EY

EY over Horizon Europe, projectcontrol, projectmanagement

Interactieve kennissessie Projectbeheersing / Horizon EuropeBij het uitvoeren van onderzoeksprojecten binnen MBO, HBO en universiteiten gelden specifiekespelregels/normenkaders vanuit de verschillende subsidieverstrekkers. Denk aan voorwaarden op het gebied van het bijhouden van uren, het berekenen van tarieven en het aanbesteden van diensten. Na afloop van een projectperiode moet hierover verantwoording worden afgelegd, binnen de daarvoor gestelde […]

Ruben de Heij en Karel Pluijmakers

ORGfit

Waarom frauderisico’s een afzonderlijk plek verdienen binnen risicomanagement

En de administratieve organisatie geen oplossing biedt. De geldende governance codes voor goed bestuur gaan op dit moment maar beperkt in op frauderisico’s als afzonderlijk thema voor de interne beheersing. De discussie over dit onderwerp wordt echter nieuw leven ingeblazen in het onderwijs. Enerzijds over fraudebewustzijn van de interne organisatie en de heersende cultuur als […]

Eelko Merkus

Business Controller en Product Owner Datawarehouse bij Windesheim

Scenarioplanning bij de hogeschool Windesheim

De P&C cyclus bij Windesheim start jaarlijks met een studentprognose, deze wordt gebruikt voorde Kadernota, het Capaciteitsplan en de Begroting. Sinds 2011 gebruikt Windesheim daar eenconsolidatietool voor. Deze tool vereist om op een gedetailleerd niveau de gegevens in te vullen enis daardoor minder geschikt voor meerjarige scenario’s.Vanwege belangrijke beslissingen waar Windesheim voor staat is er […]

André Weimar

Directeur Inkoop-, Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Blended working

Onder invloed van de Corona-pandemie heeft het thuiswerken in Nederland een grote vluchtgenomen. Ook in het na-Corona tijdperk zal Blended working niet meer weg te denken zijn uitonze samenleving. Dit heeft nogal wat consequenties. Kantoorruimten zullen anders moetenworden ingericht, thuiswerkplekken moeten worden gefaciliteerd, medewerkers moetengecompenseerd, ook sociale aspecten spelen een rol in het beleid. André […]

André Weimar

Directeur Inkoop-, Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Blended working.

Onder invloed van de Corona-pandemie heeft het thuiswerken in Nederland een grote vluchtgenomen. Ook in het na-Corona tijdperk zal Blended working niet meer weg te denken zijn uitonze samenleving. Dit heeft nogal wat consequenties. Kantoorruimten zullen anders moetenworden ingericht, thuiswerkplekken moeten worden gefaciliteerd, medewerkers moetengecompenseerd, ook sociale aspecten spelen een rol in het beleid. André […]

Erwin Alders en Casper Meinders

Erwin Alders is projectmanager/adviseur smart buildings en Casper Meinders exploitatiemanager bij Draaier+partners

Smart Campus I: Draaijer Smart Building Platform

De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Trends als een ‘een leven lang leren’ en‘gepersonaliseerd leren’ hebben naast demografische ontwikkelingen (bijvoorbeeld de afname vanleerlingen als gevolg van een krimpregio) een grote impact. Zowel op het primaire proces als ookop alle ondersteunende diensten! Er zijn slimme technieken die een bijdrage kunnen leveren aanhet oplossen van deze […]

Sjoerd van den Heuvel

Hoofddocent people and business Universiteit Utrecht

People Analytics 2: Analytics translator: The new must-have role –> LET OP: People analytics 1 volgt direct na people analytics 2

In 2018 verscheen in Harvard Business Review het artikel “Analytics translator: The new must-have role”. McKinsey introduceerde deze rol als de linking pin tussen de data scientists en de business manager.

Jeffrey Janssen

CTO Avans Hogeschool

Flexibilisering & digitalisering van het onderwijs

De maatschappij vraagt steeds meer om just in time oplossingen voor de uitdagingen die zichaandienen. Het bekostigd hoger onderwijs is klassiek ingericht op het geven van opleidingendie 2 tot 4 jaar duren. Die structuur leent zich er niet voor om snel op vragen uit het werkveldte reageren. Om het werkveld goed te kunnen blijven bedienen […]

Rob van den Wijngaard

Universiteit Leiden

Actualiteiten van het data-gedreven werken.

Aan de hand van concrete voorbeelden zal Rob handvatten aanbieden hoe je binnen de organisatie aan de slag kunt gaan met het geven van invulling aan de ambitie om meer data-gedreven te gaan werken.

Ontvang relevante updates voor managers in het onderwijs en automatisering direct in je mailbox

Inschrijven voor updates

Even voorstellen!

Spreker uitlichten: Louis de Koning

Sponsor uitlichten

Bekijk alle updates

Ontvang relevante updates voor managers in het onderwijs en automatisering direct in je mailbox

Inschrijven voor updates